Prosociální chování a jeho vazby na altruismus, afiliaci a empatii
Řešitelé:
Zaměření projektu a jeho cíle
Projekt je koncipován jako teoretická i empirická studie fenoménů, kterými jsou, jak již z  názvu projektu vyplývá, prosociální chování, altruismus, afiliace a empatie. Aktuálnost výzkumného projektu je podložena skutečností, že se významně opírá o studium jevů, které byly v  domácí odborné literatuře i v  domácím psychologickém výzkumu v minulých letech opomíjeny. Studium prosociálního chování a jeho vazeb s psychologickými aspekty chování realizuje výzkumný projekt v kontextu pomáhajících profesí.
Klíčové pojmy